Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 19 maja 2024
Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
pochmurno
10°C

NABOR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY KIEROWNIK GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W NURZE OGLASZA NABOR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Ocena 0/5

NABOR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY
KIEROWNIK GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W NURZE OGLASZA NABOR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie

Przewidywany termin realizacji umowy: do 31 grudnia 2024r.

I.   Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, kt6ra:

1.      Posiada obywatelstwo polskie.

2.      Posiada wyksztalcenie:

a)             wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

b)           wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia okresłony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1426.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

c)            średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

3.      Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.

4.      Wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.

5.      Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6.       Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

7.       Nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

II.   Wymagania dodatkowe:
1.      Doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku.

2.       Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny.

3.      Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.

4.      Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność.

5.      Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną.

6.      Prawo jazdy kat. ,,B" i posiadanie własnego środka transportu. 
 
 7.      Znajomość przepis6w ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych akt6w normatywnych związanych z pomocą społeczną.

III.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.  Asystent rodziny prowadzi pracy z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodziny między godziną 8 - 21.

2.  Do zadań asystenta rodziny należy w szczeg6lnosci:

1)      opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2)      opracowanie, we wsp6lpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, kt6ry jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3)      udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym

w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5)     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problem6w psychologicznych;

6)      udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problem6w wychowawczych z dziećmi;

7)     wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8)      motywowanie czlonk6w rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9)      udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10)   motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11)   udzielanie wsparcia dzieciom, w szczeg6lnosci poprzez udział w zajęciach psycho-edukacyjnych;

12)    podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13)    prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodzic6w i dzieci;

14)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15)    dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pól roku, monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

16)  realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem"

17)    sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18)    wsp6lpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19)    współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą diagnostyczno-pomocową.

IV.  Informacje dodatkowe:
1.      Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy o świadczenie usług­ umowy - zlecenia na terenie gminy Nur;

2.      Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiqzk6w pracownika socjalnego, na terenie gminy, w kt6rej praca ta jest prowadzona;

3.      Asystent rodziny nie może prowadzić postępowanie z zakresu świadczeń realizowanych przez gminy.

V.     Wymagane dokumenty:
1.      Życiorys - curriculum vitae.

2.      List motywacyjny.

3.    Kwestionariusz osobowy.

4.      Kopie dokument6w poswiadczaj4cych wyksztalcenie i posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy).

5.      Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zaklad6w pracy.

6.      Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny.

7.      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

8.      Oświadczenie, ze kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9.      Oświadczenie, ze kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona.

10.   Oświadczenie, ze kandydat wypełnia obowi4zek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowi4zek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

11.  W przypadku zawarcia umowy- zlecenia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wgl4du pracodawcy oryginały ww. dokument6w.

12.  Oświadczenie dotycz4ce zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

W miejscu poprzedzaj4cym daty upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis6w rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VI.  Termin i sposób składania ofert:
1.        Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,NABÓR NA ASYSTENTA RO­DZINY" należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze, ul. Drohiczyńska 2 pokój nr 4, a także pocztą tradycyjną- papierową na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur, w ter­minie do dnia 12 stycznia 2024 roku, do godz. 15.30.
2.         Kandydaci spelniaj4cy wymagania zostan4 powiadomieni o dalszych czynnościach związanych z rekrutacją 4.

3.        Informacja o wynikach naboru budzić umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Nurze .

4.        Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 2774118 od poniedziałku do pi4tku w godz. 7.30-15.30.

Nur, dnia 29.12.2023r.

Pliki do pobrania:

Oświadczenie
Format: odt, 15.35 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.