Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze
Powróć do: Dla mieszkańca

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W Gminie Nur działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, realizujący zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Nir został powołany w dniu 14 kwietnia 2016 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Nur Nr 20/2016.

W drodze Uchwały Rady Gminy Nur Nr XIV/102/2016 z dnia 9 marca 2016 roku  został określony tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pogłębiania społecznej świadomości został stworzony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 -2020.

Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji
i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. Zespół został powołany, aby realizować zadania związane z zapewnieniem ofiarom przemocy w rodzinie adekwatnej do skali problemu pomocy i wsparcia.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego w szczególności należy :

1. Przyjmowanie zgłoszeń przemocy w rodzinie ;

- ocena sytuacji problemowej – diagnoza ;

- wypracowanie  sposobu postępowania, który będzie miał na celu powstrzymanie przemocy oraz podejmowanie w tym celu działań przewidzianych przepisami prawa ;

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie ;

2. Udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy .

-   kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów;

-   podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej , uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie

-   zintegrowanie działań odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie ;

3. Monitorowanie sytuacji w rodzinach , w których dochodzi do przemocy , a w szczególności uruchomienie współpracy między różnymi  instytucjami pomocowymi

4. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”

5. Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w którym występuje zjawisko  przemocy.

6. Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art.2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Zakroczymiu wchodzą przedstawiciele :

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze;

- Policji;

- Oświaty;

- Służby Zdrowia;

- Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej;

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nurze;

   Instytucje udzielające wsparcia w przypadku występowania przemocy w rodzinie :

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze – tel. 86 277 41 18; 86 277 99 10

   Posterunek Policji w Nurze -  tel.: 29 746 93 60

   Przychodnia Zdrowia w Nurze – tel. 86 277 40 63.