Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze
Powróć do: Dla mieszkańca

Pomoc społeczna

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi , potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Pomoc społeczna ma wspierać je w usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem.
W ramach pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca świadczenia, wykonuje pracę socjalną, prowadzi instytucje i ośrodki pomocy społecznej, ocenia i analizuje zjawiska skutkujące sytuacjami wymagającymi wsparcia oraz rozwija nowe formy pomocy.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich UE , państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:
701 zł – w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe,
528 zł – w przypadku osoby w rodzinie.
Powyższe kryteria dochodowe obowiązują od 1 października 2018 r.

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka - jego rodziców lub opiekunów prawnych) lub innej osoby. Natomiast w niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o pomoc
  • zaświadczenia lub oświadczenia o dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
  • oświadczenie o stanie majątkowym
  • oświadczenie o sytuacji osobistej i dochodowej wnioskodawcy oraz członków rodziny wspólnie gospodarujących
  • inne dokumenty potwierdzające  sytuację osobistą, rodzinną, zdrowotną, materialną wnioskodawcy (dokumentacja medyczna, orzeczenia o niepełnosprawności, wyroki i orzeczenia sądowe, dokumentacja wydatków na leczenie)
Podstawą do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony z Państwem przez pracownika socjalnego.
Od każdej decyzji możecie się Państwo odwołać.
 
W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika socjalnego GOPS w Nurze