Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze
Powróć do: Pomoc społeczna

Kryteria przyznawania świadczeń

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:

  • 634 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej ,
  • 514 zł w przeliczeniu na osobę – w przypadku osoby w rodzinie.

Powyższe kryteria dochodowe obowiązują od 1 października 2012 r.

Dla rolników dla celów wyliczenia kryterium dochodowego przyjmuje się dochód:

  • 288 zł z 1 ha przeliczeniowego.

WAŻNE:

Dochód to suma miesięcznych dochodów wszystkich osób w rodzinie uzyskiwanych ze wszystkich źródeł i z każdego tytułu.

Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej brany jest pod uwagę dochód osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (natomiast w przypadku utraty dochodu np. w związku z utratą pracy czy prawa do świadczenia – z miesiąca, w którym wniosek został złożony), pomniejszony o podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Informacje ważne dla tych z Państwa, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną:

  • podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne, składkami na ubezpieczenie społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę   dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których   podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje   się kwotę   zadeklarowaną w   oświadczeniu tej osoby.

  • zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Za dochód przyjmuje się kwotę   zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
Wysokość dochodu w takiej sytuacji określa się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.