Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze
Powróć do: Dla mieszkańca

Rodzina 500 plus

 Co się zmieniło w Programie 500+ od 1 lipca 2019 r.

Dzięki wprowadzonym zmianom od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochody uzyskane przez rodzinę.

 

Inne ważne zmiany

Od 1 lipca 2019 r. przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie wymaga już ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dzieci.

 

Od 1 lipca 2019 r. dodatkowe wsparcie na dziecko w postaci dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego otrzymują także placówki opiekuńczo – wychowawcze.

 

Dodatek przyznaje się na wniosek dyrektora placówki składany do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce położenia placówki.

Program 500+ objął także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej. 

 

Od 1 lipca 2019 r. rodzice mają aż 3 miesiące od dnia narodzin dziecka na złożenie wniosku o świadczenie 500+.

 

Od 1 lipca 2019 r. wprowadzone zostało rozwiązanie pozwalające na przyznanie z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł, przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

 

Ponadto, zlikwidowany został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Osoby otrzymują drogą elektroniczną informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację o przyznaniu można odebrać osobiście.

 

Został wydłużony okres świadczeniowy, który potrwa do dnia 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku  w 2020 r. Zaś od 2021 r., będzie funkcjonować docelowy, roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do 31 maja następnego roku.Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają pomoc również na pierwsze lub jedyne dziecko.
Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na każdą pociechę. Rada Ministrów skierowała projekt ustawy do Sejmu.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 r.ż. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Ważne!!: Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

500 plus a inne świadczenia

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

!! Kwota 500 zł neto będzie zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin.!!

Rodziny po rozwodzie

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

 

 

Liczenie dochodu

Dziecko do 25 r.ż., które nadal pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy netto 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Planowany start programu wyznaczony jest na 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy. Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku. Pierwsza wypłata świadczeń ma nastąpić do końca czerwca 2016 r., ze spłatą od kwietnia 2016 r., bez względu czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy do 10 czerwca 2016 r. Wnioski złożone po 10 czerwca 2016 r. będą zrealizowane ze spłatą do końca lipca 2016 r.

W przypadku złożenia wniosku od 1 lipca 2016 r., prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez spłaty od miesiąca złożenia wniosku.

UWAGA!! W związku z pojawieniem się w gazetach, na stronach internetowych i innych środkach masowego przekazu wzorów wniosków o świadczenia wychowawcze informujemy, iż publikowane wnioski są jedynie załącznikiem do projektu  Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Prosimy nie pobierać tych druków, a o możliwości i miejscach składania wniosku poinformujemy.